ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKOŁY

pobierz ulotkę


Oferta edukacyjna naszego Liceum na rok szkolny 2017/2018


Profil Przedmioty rozszerzone Przedmioty rekrutacyjne
matematyczno-fizyczny

A1

matematyka
fizyka
przedmiot do wyboru po klasie I
j.polski, matematyka,
fizyka,
język obcy*
matematyczno-geograficzny

A2

matematyka
geografia
przedmiot do wyboru po klasie I
j.polski, matematyka,
geografia,
język obcy*
matematyczno- informatyczny

B1

matematyka
informatyka
przedmiot do wyboru po klasie I
j.polski, matematyka,
informatyka,
język obcy*
matematyczno-angielski

B2

matematyka
język angielski
przedmiot do wyboru po klasie I
j.polski, matematyka,
historia lub WOS,
język obcy*
biologiczno-chemiczny

C1

biologia
chemia
przedmiot do wyboru po klasie I
j.polski, matematyka,

biologia lub chemia,
język obcy*

humanistyczny

D

j.polski
historia
przedmiot do wyboru po klasie I
j.polski, matematyka,
historia,
język obcy*
biologiczno-chemiczny

(klasa sportowa – pływanie)

C2

biologia
chemia
przedmiot do wyboru po klasie I
j.polski, matematyka,

biologia lub chemia,
język obcy*


Informacja dla kandydatów do klasy sportowej:

 

                                       Klasa IC – grupa biologiczno-chemiczna  z pływaniem

 1. Do klasy 1C uczęszczać będą  uczniowie trenujący pływanie. W planie lekcji prócz zajęć obowiązkowych zgodnych z programem nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych młodzież będzie trenowała pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia pływania w wymiarze 20 godzin tygodniowo odbywają się na basenie przy ul. Wejherowskiej 34.Współpraca z klubem: MKS JUVENIA WROCŁAW
 2. PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ:Termin: 24.05.2017 r., godz. 15.00
  Miejsce: Pływalnia Word Games im. Marka Petrusewicza przy ul. WejherowskiejDeklaracje przystąpienia do próby sprawności fizycznej z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w sekretariacie uczniowskim LO  NR VI w terminie od 09.05. do 12.05. w godzinach  8.00 – 15.00

3. Kryteria przyjęcia (przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum):
⇒ język polski
⇒ biologia lub chemia
⇒ matematyka
⇒ język obcy

Zajęcia z języków obcych w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania: angielski, niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

– biologia i chemia
– trzeci przedmiot wybierany w klasie I realizowany międzyoddziałowo ( do wyboru: geografia, język angielski, język niemiecki, WOS, fizyka, język polski)

Ważne załączniki:


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do testów sprawnościowych   Otwórz

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych  Otwórz

Szczegółowe wytyczne i  informacje dotyczące testów sprawnościowych  Otwórz

 


Informacje ogólne dla wszystkich kandydatów:

 

Pod koniec klasy I uczeń wybiera trzeci przedmiot rozszerzony z listy: geografia, j. angielski, j. niemiecki, WOS, chemia, fizyka, j. polski, biologia.

Zajęcia z języków obcych (j. angielski, j. niemiecki) będą się odbywały w grupach między oddziałowych na różnych poziomach zaawansowania.

* Przy rekrutacji językiem branym pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W przypadku większej liczby ocen na świadectwie z ww. języków, pod uwagę będzie brana najlepsza z ocen.


 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr VI  im. B. Prusa we Wrocławiu 

 1. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr VI mogą ubiegać się absolwenci szkół gimnazjalnych.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału decyduje wyłącznie uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych oraz liczba miejsc w danym oddziale.
 3. O przyjęciu do oddziału sportowego decyduje liczba punktów rekrutacyjnych oraz wynik próby sprawności fizycznej, z którego wyniki będą ogłoszone przez komisję rekrutacyjną do 5. 06.2017r.  w gablocie na terenie szkoły.
 4. Kandydat może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1)      100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej zgodnie z zasadą:
a)      liczba punktów za każdy wynik procentowy z zakresu:
– języka polskiego
-historii i WOS-u
-matematyki
-przedmiotów przyrodniczych
-języka obcego na poziomie podstawowym

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu mnoży się przez 0,2.

b)     liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów uzyskanych z wymienionych powyżej zakresów egzaminu

2)      72 punkty za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty nalicza się z czterech przedmiotów tj. z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych w zależności od oddziału obowiązkowych zajęć edukacyjnych według poniższego schematu:

ocena punkty
Celujący 18
Bardzo dobry 17
Dobry 14
Dostateczny 8
Dopuszczający 2

 

Profil klasy
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji
matematyczno-fizyczny j.polski, matematyka, fizyka, język obcy
matematyczno-geograficzny j.polski, matematyka, geografia, język obcy
matematyczno- informatyczny j.polski, matematyka, informatyka, język obcy
matematyczno-angielski j.polski, matematyka, historia lub WOS, język obcy
biologiczno-chemiczny j.polski, matematyka,  biologia lub chemia,

język obcy

biologiczno-chemiczny

(klasa sportowa – pływanie)

j.polski, matematyka,  biologia lub chemia,
język obcy
humanistyczny j.polski, matematyka, historia, język obcy

3)      28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zasadami:
a) 7 punktów za ukończenie szkoły z wyróżnieniem
b) maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim wskazane w załączniku nr 1 do  Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 6 z dnia 20 lutego 2017r.

d) 3 punkty za aktywność społeczną, w tym na rzecz innych ludzi
Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów

 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późn. zm.), posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie.

O przyznaniu punktów rekrutacyjnych za osiągnięcia ucznia wskazane na świadectwie każdorazowo decyduje komisja rekrutacyjna

 1.  Konkursy, o których mowa w ust.4 wymienione są w załączniku nr 1 do  Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 6 z dnia 20 lutego 2017r.
 2. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi wybór kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym w etapie drugim brane będą pod uwagę następujące kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata
– niepełnosprawność kandydata
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
– niepełnosprawność obydwu rodziców kandydata
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
– objęcie kandydata pieczą zastępczą

8. Kryteria o których mowa w ust.7 mają jednakową wartość.

Ważne dokumenty

 1. Kandydaci składają w szkole wniosek podpisany przez rodzica i wychowawcę do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 21.06.2017. Kandydaci spoza Wrocławia mogą złożyć wniosek bez podpisu wychowawcy.
 2. Do wniosku w razie konieczności załącza się także dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych kryteriów:
 • – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, w oryginale lub poświadczonej przez rodzica kandydata za zgodność z oryginałem kopii
 • – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata opatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • – orzeczenie o niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r nr 127, poz.721 z późn.zm), w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem opatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • – dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013r poz.135, z późn.zm) w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica

3. W terminie 23 – 27.06.2017 ( do godz. 15 ) należy donieść do szkoły kopię ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat oraz uzupełnić w systemie rekrutacji elektronicznej.


 Kwalifikowanie do szkoły

 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi do 07.07.2017
 2. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zobowiązane są złożyć do 18.07.2017 następujące dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
– dwa zdjęcia

Niedostarczenie w/w oryginałów dokumentów w tym terminie przez kandydata ( lub jego rodzica ) oznacza świadomą rezygnację kandydata z miejsca w szkole do której został przyjęty.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi do 19.07.2017

 1. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc kandydaci niezakwalifikowani do żadnej szkoły składają dokumenty  do 24.07.2017 w sekretariacie szkoły.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych nastąpi 14.08.2017.
 3. Osoby umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoły są zobowiązane do złożenia oryginałów dokumentów do 23.08.2017.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych nastąpi 24.08.2017.

Zarządzenie kuratorium – terminarz Otwórz

Zarządzenie kuratorium – wykaz konkursów   Otwórz